othersPage

Zásady ochrany osobních údajů

Tímto potvrzuji seznámení s těmito pravidly ochrany osobních údajů a uděluji souhlas panu Josefu Jarábkovi, (dále jen „správce“), aby ve smyslu nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů), (dále jen „nařízení“), zpracovávala tyto osobní údaje:

- jméno a příjmení, příp. obchodní firma, obchodní název;
- datum narození, rodné číslo, příp. IČ;
- adresa bydliště, jiná kontaktní adresa, příp. sídlo;
- číslo identifikačního dokladu (občanský průkaz, cestovní pas);
- emailová adresa; telefonní číslo;
- platební údaje (číslo bankovního účtu);
- IP adresa;
- lokalita a geolokační údaje;
- výše vymezené údaje o příbuzných a blízkých osobách společně ubytovaných dle smlouvy o ubytování;
- množství spotřeby elektřiny, plynu, vody, tepla, či dalších spotřebovaných energií a služeb;
- údaje o provedených objednávkách a rezervacích;
- účast domácího zvířete v rámci ubytovacích služeb.

Vedle zpracování údajů bez souhlasu na základě plnění smlouvy, oprávněného zájmu správce nebo z důvodu plnění právní povinnosti uděluji souhlas ke zpracování osobních údajů k následujícím účelům:

- poskytování ubytovacích služeb;
- komunikace se zákazníky a zájemci o ubytování v ubytovacích zařízeních;
- poskytnutí osobních údajů třetím stranám v případech vyžadovaných zákonem, například v souvislosti s výkonem státní správy, poskytování součinnosti státním orgánům, soudům atd., nebo v případ jiných zákonných procesů, kde jsou osobní údaje oprávněně
- vyžadovány;
- poskytnutí osobních údajů vlastníkům ubytovacích zařízení;
- ukládání cookies.

Doba zpracování osobních údajů činí od udělení souhlasu po dobu trvání smlouvy a po dobu dvou roků od jejího ukončení. Osobní údaje jsou následně uchovávány v nezbytném rozsahu po dobu vyplývající z obecně závazných právních předpisů (např. u daňových dokladů je tato doba nejméně 10 let). Zpracování osobních údajů je prováděno správcem, případně jím pověřenou oprávněnou osobou.

Se zpracováním osobních údajů dávám svůj výslovný souhlas a poskytnutí mých osobních údajů společnosti je dobrovolné, svobodné a jednoznačné. Souhlas je možné vzít kdykoliv zpět, a to prostřednictvím emailu či doporučeným dopisem.

Byl jsem seznámen s tím, že při návštěvě webu správce do mého zařízení ukládá správce a následně z něj čteme malé soubory jako tzv. cookies. Cookies jsou malé soubory písmen a čísel, které správce ukládá ve vašem internetovém prohlížeči nebo pevném disku vašeho počítače. Některé cookies umožňují správci propojit vaše aktivity během prohlížení stránek správce od chvíle, kdy otevřete okno webového prohlížeče, do okamžiku, kdy jej zavřete. Ve chvíli, kdy zavřete okno internetového prohlížeče, se tyto cookies vymažou. Jiné zůstávají v zařízení po nastavenou dobu a aktivují se pokaždé, když navštívíte webovou stránku, která konkrétní cookies vytvořila. Zároveň beru na vědomí, že:

- mohu svůj souhlas vzít kdykoliv zpět; mohu po vaší společnosti požadovat informace, jaké osobní údaje o mé osobě zpracováváte;
- mohu žádat kopii těchto zpracovávaných údajů;
- mohu si vyžádat přístup k těmto údajům;
- mohu vznést námitku;
- mohu tyto údaje nechat aktualizovat nebo opravit;
- mohu žádat omezení zpracování osobních údajů;
- mohu žádat přenos těchto údajů; mohu požadovat výmaz mých zpracovávaných údajů;
- mohu se obrátit se stížností na Úřad pro ochranu osobních údajů nebo na soud.

Při zpracování osobních údajů nebude docházet k automatizovanému rozhodování ani k profilování. Správce nemá v úmyslu předat zpracovávané osobní údaje do třetí země, mezinárodní organizaci nebo jiným osobám.