othersPage

Podmínky

Všeobecné smluvní podmínky

Rybaření u Pepana

vydané s platností a účinností od 1.11.2020
(dále jen „všeobecné podmínky“)

Všeobecné podmínky upravují vzájemné smluvní vztahy mezi Josef Jarábek a osobou starší 18 let, která uzavře s Josefem Jarábkem smlouvu o ubytování, v jejíž prospěch byla taková smlouva uzavřena (dále jen „zákazník“) a jsou platné pro všechny pobyty.

I. Účastníci smluvního vztahu

1. Účastníky smluvního vztahu dle smlouvy o ubytování jsou následující osoby:
a)Josef Jarábek
b)zákazník
2. Sjednává-li zákazník i účast dalších osob na pobytu, tzn. je jimi pověřen ke sjednání pobytu, vzniká smluvní vztah mezi tímto zákazníkem, který je odpovědný za jednání a konání dalších osob, z jejichž pověření zajistil i těmto účast na pobytu. Zákazník odpovídá za důsledky jednání jím přihlášených osob.

II. Předmět služeb

1. Předmětem zprostředkování jsou ubytovací služby, spočívající v rekreačním ubytování (dále jen „ubytování“ nebo „pobyt“) v soukromé chatě (dále jen „ubytovací zařízení“ nebo „objekt“). Ubytování je zákazníkům poskytováno vlastníkem (dále společně jen jako: „vlastník“).
2. Josef Jarábek poskytuje k pronájmu ubytovací zařízení v plném rozsahu. Na pozemku je povoleno vlastníkem vykonávání rybářského práva.

III. Vznik smluvních vztahů

1. Smluvní vztahy mezi vlastníkem a zákazníkem vzniká následujícím způsobem upraveným v tomto článku obchodních podmínek.
2. Zákazník provede prostřednictvím internetových stránek www.ryby-opatak.cz či jiným prokazatelným způsobem rezervaci termínu ubytování v ubytovacím zařízení, když na těchto stránkách jsou uvedeny bližší informace a podmínky ubytování, včetně volných termínů a ceny ubytování (dále jen „rezervace“). V rezervaci specifikuje zákazník k příslušnému ubytovacímu zařízení základní údaje, kterými jsou způsob ubytování, doba ubytování, počet osob, dále své nacionále, tj. jméno, příjmení, datum narození, adresu, telefon, email, a případně doplní v části poznámky další rozhodující skutečnosti a požadavky, např. zvíře, které má zájem vzít s sebou, omezení pohybu, či jiné podstatné okolnosti. Před dokončením rezervace je zákazníku umožněno kontrolovat a měnit údaje, které do rezervace vložil. Rezervaci odešle zákazník pomocí tlačítka dokončit.
3. Vlastník po obdržení rezervace tuto rezervaci zákazníkovi potvrdí na uvedený email. Dojde-li výjimečně k situaci, kdy ubytování dle rezervace nebude možné, oznámí tuto skutečnost vlastník zákazníkovi. Nebude-li možné realizovat přání zákazníka, jsou smluvní strany seznámeny s tím, že rezervace zaniká a smluvní strany vůči sobě nemají žádných nároků, pokud nedošlo k závažnému porušení těchto všeobecných podmínek na některé ze stran.
4. Vlastník si vyhrazuje právo neuskutečnit rezervaci, která nesplňuje uvedené požadavky, případně jsou údaje v rezervaci neúplné, nepřesné nebo rozporuplné a má dále právo odmítnout zákazníka, který opakovaně zasílá rezervace neúplné nebo nesprávné a takové, které jsou odeslány s vědomím, že cena pobytu nebude úmyslně uhrazena.
5. Vlastník si vyhrazuje právo na opravu případných nepřesností v rámci rezervace zákazníka, které mohou vzniknout při zadávání pobytů do databáze či v důsledku změny okolností na straně vlastníka ubytovacího zařízení, které nebylo možné v nabídce uvést.
6. Závazná blokace ubytování je provedena po úhradě ceny pobytu (na níž je splatnost uvedena), případně nejméně zálohy, tj. 50 % z prodejní ceny, jinak je oprávněn vlastník pobyt jednostranně zrušit - odstoupit od smlouvy, čímž pobyt zaniká, tzn. zaniká i smluvní vztah. Ve výjimečných případech, např. při pobytu na poslední chvíli, je nutná domluva.
7.  Každá rezervace o ubytování je zaregistrována vlastníkem pod přiděleným číslem a pro účely komunikace s vlastníkem se zavazuje zákazník takové číslo uvádět.
 

IV. Práva a povinnosti zákazníka po přihlášení pobytu  

1. Zákazník má právo na řádné poskytnutí služeb zahrnutých v nabídce uvedené na internetových stránkách www.ryby-opatak.cz.
2. K základním povinnostem zákazníka patří:
a)Poskytnout vlastníkovi úplné a pravdivé informace, potřebnou součinnost k řádnému plnění smlouvy o ubytování a je povinen řídit se jeho pokyny.
b)Zaplatit vlastníkovi předem plnou cenu pobytu, tj. 60 dní před nástupem pobytu (netýká se pobytů objednaných na poslední chvíli, u nichž jsou sjednány konkrétní podmínky úhrady ceny pobytu, nejčastěji ke dni nebo neprodleně po dni uzavření smlouvy o ubytování).
c)Pokud by zákazník svým jednáním i přes výstrahu porušoval hrubě své povinnosti nebo dobré mravy, či závažným způsobem porušil smlouvu o ubytování, tzn. nedodržel zásadní sjednané podmínky, především povolený počet osob v objektu, může být vyloučen z ubytování, přičemž ztrácí jakýkoliv nárok na úhradu nevyužitých služeb.
Kapacita objektu je omezena na 10 osob, pokus se vlastník se zákazníkem nedohodne na vyjímce. Znovu se opakuje ve smlouvě o pronájmu, dále v ubytovacím poukazu. Klient při nástupu pobytu toto upozornění podepisuje i v Přejímacím protokolu majiteli při předávání objektu. Sjednává-li zákazník i účast dalších osob na pobytu, tzn. je jimi pověřen ke sjednání pobytu, vzniká smluvní vztah mezi tímto zákazníkem, který je odpovědný za jednání a konání dalších osob, z jejichž pověření zajistil i těmto účast na pobytu. Zákazník odpovídá za důsledky jednání jím přihlášených osob. Z výše uvedeného se proto nepovolují ani návštěvy ubytovaných, tj. další osoby a jejich pohyb v objektu během doby pronájmu.
d)Za hygienický a technický stav objektu a za úroveň dalších služeb odpovídá vlastník ubytovacího zařízení. Zákazník musí proto na požádání vlastníka ubytovacího zařízení umožnit přístup do objektu jemu nebo osobě jím pověřené.
e)Počínat si tak, aby nedocházelo ke škodám na zdraví nebo majetku na úkor třetích osob, zejména vlastníka ubytovacího zařízení a nahradit případnou škodu, kterou zákazník svým jednáním způsobí.
f)Případná reklamace služeb musí být uplatněna zákazníkem neprodleně v místě pobytu přímo u vlastníka ubytovacího zařízení, se kterým je zákazník povinen řešit i případnou kompenzaci za vadu vzniklou během pobytu.

V. Stornovací podmínky a poplatky

1. Zákazník má právo bez udání důvodu kdykoliv před započetím pobytu zrušit smluvní vztah vzniklý na základě smlouvy o ubytování, a to písemnou formou, např. výpovědí, odstoupením od smlouvy a vrácením přihlášky, faktury (dále též „storno“) . Telefonické storno smlouvy o ubytování zákazníkem není možné.
2. Stornovací smluvní pokutu (poplatek) účtuje vlastník zákazníkům v případě ukončení smlouvy o ubytování následovně:
a)60 - 30 dní včetně před počátkem realizací pobytu 25 % z ceny ubytování;
b)29 - 15 dní před počátkem realizací pobytu 50 % z ceny ubytování;
c)14 - 9 dní před počátkem realizací pobytu 75 % z ceny ubytování;
d)8 a méně dní před počátkem realizací pobytu 100 % z ceny ubytování.
3. Vlastník si vyhrazuje právo započíst storno poplatky ze zaplacené zálohy nebo uhrazené ceny pobytu, pokud právo na úhradu stornovacího poplatku vznikne v souladu s ustanoveními smlouvě o ubytování, těchto všeobecných podmínek nebo příslušnými ustanoveními občanského zákoníku.
4. Zákazník má právo převést pobyt bez storno poplatků na svého nástupce, tj. jakoukoliv třetí osobu, musí však tuto změnu neprodleně nahlásit vlastníkovi a doložit při nástupu. Toto právo změny zákazníka za třetí osobu se nevztahuje na pobyty hrazené zaměstnavatelem.

VI. Cena pobytu a její úhrada

1. Cena pobytu je cena sjednaná dohodou mezi vlastníkem a zákazníkem a vyplývá primárně z internetových stránek www.ryby-opatak.cz u uvedeného termínu pobytu v konkrétním ubytovacím zařízení.
2. Po uzavření smlouvy o ubytování, je provedena blokace pobytu jen na základě úhrady zálohy 50 % z ceny pobytu, nebo ceny celé v ostatních případech. Platba musí být provedena do deseti (10) dnů od provedení registrace. Platba bude zákazníkem poukázána na účet vlastníka u České spořitelny, číslo účtu 4333944083/0800, nebo jiným prokazatelným převodem. Jako variabilní symbol uvede zákazník číslo faktury, případně číslo přihlášky.
3. Pokud zákazník uhradí pouze 50 % z ceny pobytu, musí uhradit zbývající část ceny pobytu v plné výši vlastníkovi nejpozději do 60 dnů před nástupem pobytu. Při objednání pobytu na poslední chvíli, tj. kratší než 60 dnů před započetím pobytu, je celková cena pobytu splatná ihned s uzavřením smlouvy o ubytování.
4. Po uhrazení plné ceny pobytu vystaví vlastník potvrzení přijetí úhrady, které zašle zákazníkovi spolu s pokyny na cestu nejpozději 15 dnů před nástupem zákazníka k pobytu. Zákazník je povinen při nástupu pobytu ubytovateli předložit občanský průkaz ke kontrole s uvedenými údaji na rezervaci.
7. Dopravu do místa pobytu si zákazník zajišťuje sám. Cena pobytu zahrnuje služby uvedené na www.ryby-opatak.cz.

VII.   Pojištění zákazníka

1. Pojištění zákazníka není v ceně pobytu zahrnuto. Vlastník doporučuje zákazníkovi, aby si sjednal pojištění pro případ úrazu, onemocnění či smrti, jakož i pro případ poškození nebo odcizení zavazadel a věcí osobní potřeby s některou zvolenou si pojišťovnou. Nutné je mít uzavřené pojištění odpovědnosti za škodu, pokud během pobytu dojde vinou ubytovaných ke škodě na majetku v pronajatém objektu.

VIII. Závěrečná ustanovení a upozornění

1. Vzájemný vztah a právní poměr mezi vlastníkem a zákazníkem se řídí ustanoveními zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku (dále jen „občanský zákoník“).
2. Předmětné všeobecné podmínky jsou nedílnou součástí smlouvy. Odchylná ujednání ve smlouvě sjednané mezi stranami mají přednost před ustanoveními všeobecných podmínek.
3. Tyto všeobecné podmínky a smlouva se uzavírají v českém jazyce. Smlouvu lze uzavřít v českém jazyce.
4. Vlastník není ve vztahu k zákazníkovi vázána žádnými kodexy chování ve smyslu ustanovení § 1826 odst. 1 písm. e) občanského zákoníku.
5. Vlastník rybářům doporučuje zjistit si podrobnější informace o revíru, podmínky se rovněž mohou měnit. Vlastník není partnerem rybářských svazů ani majitelů soukromých rybníků, neovlivní proto změny podmínek rybaření a jejich rozhodnutí o rybolovu. Vlastník rovněž nezajišťuje prodej rybářských povolenek.
6. V případě, že jedno nebo více ustanovení smlouvy o ubytování nebo těchto všeobecných podmínek bude považováno za nezákonné, neplatné nebo nevynutitelné, taková nezákonnost, neplatnost nebo nevynutitelnost se nebude dotýkat ostatních ustanovení Smlouvy nebo těchto Všeobecných podmínek. V takovém případě smlouva o ubytování nebo tyto všeobecné podmínky budou vykládány tak, jako kdyby tato nezákonná, neplatná anebo nevynutitelná ustanovení neexistovala. Smluvní strany souhlasí s tím, že veškerá nezákonná, neplatná nebo nevynutitelná ustanovení budou nahrazena ustanoveními zákonnými, platnými a vynutitelnými, která se nejvíce blíží smyslu a účelu smlouvy o ubytování a těchto všeobecných podmínek.
7. Zákazník byl s těmito všeobecnými podmínkami seznámen, výslovně je přijímá a potvrzuje, že tyto všeobecné podmínky neobsahují žádné ustanovení, které zákazník nemohl rozumně očekávat, přičemž potvrzuje svým podpisem ve smlouvě o ubytování, že jsou mu tyto známy, rozumí jim, souhlasí s nimi a v plném rozsahu je přijímá.
8. Znění všeobecných podmínek může vlastník měnit či doplňovat. Tímto ustanovením nejsou dotčena práva a povinnosti vzniklé po dobu účinnosti předchozího znění podmínek.
9. Nedílnou součástí smluvní dokumentace navazující bezprostředně na toto znění těchto všeobecných podmínek je také dokument s názvem: „Pravidla ochrany osobních údajů“, se kterým také zákazník bez výhrad vyslovuje svůj souhlas uzavřením rezervace, jak je specifikováno výše.
10.Všeobecné podmínky nabývají platnosti a účinnosti dne 1. 11. 2020

Pravidla ochrany osobních údajů 

Tímto potvrzuji seznámení s těmito pravidly ochrany osobních údajů a uděluji souhlas panu Josefu Jarábkovi, (dále jen „správce“), aby ve smyslu nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů), (dále jen „nařízení“), zpracovávala tyto osobní údaje:

- jméno a příjmení, příp. obchodní firma, obchodní název;
- datum narození, rodné číslo, příp. IČ;
- adresa bydliště, jiná kontaktní adresa, příp. sídlo;
- číslo identifikačního dokladu (občanský průkaz, cestovní pas);
- emailová adresa; telefonní číslo;
- platební údaje (číslo bankovního účtu);
- IP adresa;
- lokalita a geolokační údaje;
- výše vymezené údaje o příbuzných a blízkých osobách společně ubytovaných dle smlouvy o ubytování;
- množství spotřeby elektřiny, plynu, vody, tepla, či dalších spotřebovaných energií a služeb;
- údaje o provedených objednávkách a rezervacích;
- účast domácího zvířete v rámci ubytovacích služeb.

Vedle zpracování údajů bez souhlasu na základě plnění smlouvy, oprávněného zájmu správce nebo z důvodu plnění právní povinnosti uděluji souhlas ke zpracování osobních údajů k následujícím účelům:

- poskytování ubytovacích služeb;
- komunikace se zákazníky a zájemci o ubytování v ubytovacích zařízeních;
- poskytnutí osobních údajů třetím stranám v případech vyžadovaných zákonem, například v souvislosti s výkonem státní správy, poskytování součinnosti státním orgánům, soudům atd., nebo v případ jiných zákonných procesů, kde jsou osobní údaje oprávněně
- vyžadovány;
- poskytnutí osobních údajů vlastníkům ubytovacích zařízení;
- ukládání cookies.

Doba zpracování osobních údajů činí od udělení souhlasu po dobu trvání smlouvy a po dobu dvou roků od jejího ukončení. Osobní údaje jsou následně uchovávány v nezbytném rozsahu po dobu vyplývající z obecně závazných právních předpisů (např. u daňových dokladů je tato doba nejméně 10 let). Zpracování osobních údajů je prováděno správcem, případně jím pověřenou oprávněnou osobou.

Se zpracováním osobních údajů dávám svůj výslovný souhlas a poskytnutí mých osobních údajů společnosti je dobrovolné, svobodné a jednoznačné. Souhlas je možné vzít kdykoliv zpět, a to prostřednictvím emailu či doporučeným dopisem.

Byl jsem seznámen s tím, že při návštěvě webu správce do mého zařízení ukládá správce a následně z něj čteme malé soubory jako tzv. cookies. Cookies jsou malé soubory písmen a čísel, které správce ukládá ve vašem internetovém prohlížeči nebo pevném disku vašeho počítače. Některé cookies umožňují správci propojit vaše aktivity během prohlížení stránek správce od chvíle, kdy otevřete okno webového prohlížeče, do okamžiku, kdy jej zavřete. Ve chvíli, kdy zavřete okno internetového prohlížeče, se tyto cookies vymažou. Jiné zůstávají v zařízení po nastavenou dobu a aktivují se pokaždé, když navštívíte webovou stránku, která konkrétní cookies vytvořila. Zároveň beru na vědomí, že:

- mohu svůj souhlas vzít kdykoliv zpět; mohu po vaší společnosti požadovat informace, jaké osobní údaje o mé osobě zpracováváte;
- mohu žádat kopii těchto zpracovávaných údajů;
- mohu si vyžádat přístup k těmto údajům;
- mohu vznést námitku;
- mohu tyto údaje nechat aktualizovat nebo opravit;
- mohu žádat omezení zpracování osobních údajů;
- mohu žádat přenos těchto údajů; mohu požadovat výmaz mých zpracovávaných údajů;
- mohu se obrátit se stížností na Úřad pro ochranu osobních údajů nebo na soud.

Při zpracování osobních údajů nebude docházet k automatizovanému rozhodování ani k profilování. Správce nemá v úmyslu předat zpracovávané osobní údaje do třetí země, mezinárodní organizaci nebo jiným osobám.